Môj košík |Zákaznícka Zóna

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

( ďalej len ” VOP ” )

 

I.

Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky ( ďalej len ” VOP ” ) upravujú zmluvný vzťah medzi predávajúcim a prevádzkujúcim svoj obchod na nižšie uvedenej internetovej adrese ako predávajúcim na strane jednej ( ďalej len ” predávajúci ” ) a fyzickou osobou spotrebiteľom, ako kupujúcim na strane druhej ( ďalej len ” kupujúci ” ) , a to prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný prostredníctvom webového rozhrania ( ďalej len ” webové rozhranie ” ).

Predávajúcim je

HOLDING DENNISZ SADOGLU, s.r.o.

IČO: 50632582
DIČ: 2120404000

sídlo : Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava – mestská časť Rača

spoločnosť zapísaná v obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel S.r.o, vložka číslo 116211/B

konateľ spoločnosti: Mgr. Vladimír Krondiak

Adresa pre osobný odber: Harmanecká 6, 851 01 Bratislava – Petržalka

Informačná služba:

Telefón : +421 948 944 176

Adresa internetového obchodu predávajúceho : www.eshop.beaverprofessional.sk ( ďalej len ” internetový obchod ” )

 

1.2 Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba , ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy s predávajúcim, za účelom nákupu výrobkov, určených pre priamu osobnú spotrebu fyzických osôb, najmä pre samotnú fyzickú osobu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti.

1.3 Predmetom týchto VOP je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán , tj predávajúceho a kupujúceho, vzniknutých na základe kúpnej zmluvy, uzatvorenej prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho (ďalej len ” kúpna zmluva “) .

1.4 Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom, ktoré nie sú vyslovene upravené v týchto VOP a/alebo v zmluve uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č 40 / 1964 Zb., Občiansky zákonník , v znení neskorších predpisov , a zákonom č . 250/2007 Z.z.. , o ochrane spotrebiteľa , v znení neskorších predpisov .

1.5 V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a kúpnou zmluvou uzatvorenou medzi predávajúcim a kupujúcim, má prednosť text zmluvy s tým, že VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku.

1.6 Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje , že sa zoznámil s týmito VOP a že s týmito VOP súhlasí .

1.7 Kupujúci berie na vedomie , že na účely úpravy jeho vzťahu k predávajúcemu sa za účinné považujú VOP v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky. Kópiu VOP dostane kupujúci ako prílohu potvrdenia objednávky na zadanú emailovú adresu . Predávajúci je oprávnený znenie VOP meniť či doplňovať akýmikoľvek zmenami, čím ale nie sú dotknuté práva a povinnosti, ktoré vznikli počas účinnosti predchádzajúceho znenia VOP .

II . 

Kúpna zmluva – všeobecné ustanovenia

2.1 Predmetom kúpnej zmluvy je predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu. Pod tovarom sa rozumejú vlasová kozmetika, kozmetika, kozmetické doplnky a spoločne sa označujú pre účely týchto VOP ďalej len ako “tovar”.

2.2 Internetový obchod prevádzkovaný predávajúcim obsahuje tovar ponúkaný predávajúcim na predaj, a to vrátane uvedenia nasledujúcich informácií :

a ) názov produktu ;

b ) fotografia produktu ; môžu byť pritom použité aj fotografie , ktoré sa môžu líšiť napríklad vo farbe od balení produktu ; pre posúdenie súladu produktu s konkrétnou ponukou je vždy rozhodujúci textový popis ponuky;

c ) špecifikácia produktu podľa jeho povahy ;

d ) cena produktu – je vždy uvedená ako cena konečná vrátane DPH , pričom nezahŕňa náklady na dopravu tovaru k zákazníkovi , ak nie je v ponuke uvedené inak , pričom ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu , kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní ;

2.3 Všetky ponuky predaja tovaru umiestnené vo webovom rozhraní obchodu sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.

2.4 Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru . Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia iba v prípadoch , keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky .

2.5 Nákup tovaru môže kupujúci uskutočniť prostredníctvom svojho užívateľského rozhrania na základe registrácie do webového rozhrania alebo priamo bez registrácie.

2.6 Za účelom registrácie je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky požadované údaje a tieto údaje aktualizovať vždy pri ich zmene. Užívateľský účet každého kupujúceho je chránený užívateľským menom a heslom. Predávajúci si vyhradzuje právo užívateľský účet zrušiť kedykoľvek podľa vlastného uváženia. Registráciou kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom a obchodných oznámení na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

2.7 Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho , popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb .  

III .

Uzavretie kúpnej zmluvy

3.1 Na účely objednania tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní . Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o :

a ) objednávanom tovare, ktorý kupujúci vložil do elektronického nákupného košíka webového rozhrania ,

b ) spôsob úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a

c ) informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru

( ďalej spoločne len ako ” objednávka ” ) .

3.2 Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil a to i s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v používateľskom rozhraní, či v objednávke ( ďalej len ” elektronická adresa kupujúceho ” ) .

3.3 Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky ( množstvo tovaru , výška kúpnej ceny , predpokladané náklady na dopravu ) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky ( napríklad písomne alebo telefonicky ) pred uzatvorením kúpnej zmluvy.

3.4 Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká prijatím potvrdenia prijatia objednávky kupujúcim (akceptáciou) , pričom v prípade platby ceny za tovar v hotovosti v prevádzke predávajúceho podľa čl 4.1 a ) VOP dôjde k prijatiu objednávky okamihom zaplatenia kúpnej ceny .

3.5 Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy alebo z VOP.

3.6 Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám .

IV . 

Cena

4.1 Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi :

a ) v hotovosti na adrese uvedenej v rámci objednávkového formulára tam , kde predávajúci umožňuje osobný odber ;

b ) bezhotovostne prostredníctvom platobného terminálu na adrese uvedenej v rámci objednávkového formulára tam , kde predávajúci umožňuje osobný odber ;

c ) bezhotovostne prevodom na bankový účet , ktorý predávajúci oznámi kupujúcemu v rámci procesu objednávky ( ďalej len ” účet predávajúceho ” )

d ) bezhotovostne prostredníctvom platobného systému ;

e ) bezhotovostne platobnou kartou online ;

f ) dobierkou tam , kde predávajúci umožňuje dopravu tovaru prostredníctvom oprávneného prepravcu .

4.2 Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške . Ak nie je uvedené vyslovene inak , kúpnou cenou sa rozumie aj náklady spojené s dodaním tovaru .

4.3 V prípade platby v hotovosti, alebo bezhotovostne prostredníctvom platobného terminálu na adrese pre osobný odber, alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru .

4.4 V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 48 hodín od odoslania objednávky . Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade , keď kúpna cena nie je pripísaná v tejto lehote na jeho účet .

4.5 V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby , ktorý je oznámený kupujúcemu v rámci procesu objednávky . V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet podľa bodu 4.1 b )

4.6 Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nemožno vzájomne kombinovať .

4.7 Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi , vystaví predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru . Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty .

4.8 Tovar zostáva do úplného zaplatenia ceny tovaru a prípadných nákladov spojených s dodaním tovaru a riadneho prevzatia tovaru, majetkom predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru kupujúcim.

Dodanie

5.1 Predávajúci sa zaväzuje vydať tovar kupujúcemu v nasledujúcich lehotách :

a ) v prípade platby v hotovosti alebo bezhotovostne prostredníctvom platobného terminálu sa predávajúci zaväzuje vydať tovar kupujúcemu kedykoľvek po prijatí objednávky kupujúceho na adrese pre osobný odber v priebehu bežnej pracovnej doby , ktorá je uvedená v rámci informácií o predávajúcom  v objednávkovom rozhraní ,

b ) v prípade platby bezhotovostným spôsobom , tj prevodom na účet alebo prostredníctvom platobného systému alebo platobnou kartou , sa predávajúci zaväzuje vydať tovar kupujúcemu na adrese pre osobný odber , a to kedykoľvek v priebehu bežnej pracovnej doby , ktorá je uvedená v rámci informácií o predávajúcom v objednávkovom rozhraní , najskôr však po tom , čo bude kupujúcemu doručené oznámenie predávajúceho o prijatí ceny za tovar podľa článku 3.4 VOP ,

  1. c) v prípade platby bezhotovostným spôsobom a zároveň v prípade, že tovar je doručovaný kupujúcemu prostredníctvom dopravcu, sa predávajúci zaväzuje odoslať tovar kupujúcemu v lehote najviac 48 hodín od prijatia úplnej úhrady ceny tovaru a prípadných nákladov spojených s dodaním tovaru tak, aby sa zabezpečilo jeho dodanie kupujúcemu najdlhšie v lehote 3 dní od prijatia úhrady, alebo kupujúcemu najdlhšie v lehote 3 dní od prijatia objednávky  oznámiť, že v tejto lehote nie je možné zásielku dodať. V prípade, že nedôjde v tomto odseku k vyššie uvedenej úhrade v lehote do 3 dní od prijatia objednávky, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.

5.2 Kupujúci sa zaväzuje poskytnúť potrebnú súčinnosť pri preprave , doručovaní a dodaní tovaru , najmä uviesť úplnú a správnu adresu a byť k dispozícii na prevzatie zásielky . Prípadné náklady , ktoré predávajúcemu vzniknú v dôsledku porušenia týchto povinností kupujúcim , nesie kupujúci .

VI . 

Odstúpenie

6.1 V súlade s ustanovením § 8 ods. 1 zákona č. 102 / 2014 Z.z. . o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji, v znení neskorších predpisov má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť , a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru . Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu doručené do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru . Odstúpenie od kúpnej zmluvy je kupujúci povinný zaslať na adresu prevádzky predávajúceho, pričom všetky náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci ( bod 1.1 VOP )

6.2 V prípade odstúpenia od zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší s tým , že kupujúci musí tovar vrátiť bez zbytočného odkladu predávajúcemu po odoslaní odstúpenia od zmluvy . Tovar musí byť predávajúcemu vrátený nepoškodený a neopotrebovaný a v pôvodnom obale .

6.3 V lehote pätnástich ( 14 ) dní od vrátenia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený vykonať preskúmanie vráteného tovaru , najmä za účelom zistenia , či vrátený tovar nie je poškodený , opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný . Ak tovar vrátený kupujúcim bude poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný , vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu tým vzniknutú . Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny .

6.4 Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu plnenia , ktoré poskytol predávajúcemu za odobraný tovar , a to do desiatich ( 10 ) dní od skončenia lehoty na preskúmanie tovaru , najneskôr však do tridsiatich ( 30 ) dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy , a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim . Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť kupujúcemu poskytnuté plnenie už pri vrátení tovaru .

VII . 

Informačná služba , nežiaduce účinky

7.1 Predávajúci má v rámci svojich internetových stránok zriadenú požadovanú informačnú službu , ktorá slúži na poskytovanie poradenstva o vlasovej kozmetike, jej kvalite, používaní a zložení . Kontakty na informačnú službu predávajúceho sú uvedené v rámci internetového obchodu a sú uvedené aj v rámci objednávky , ktorej kópia je zasielaná na elektronickú adresu kupujúceho

7.2 Kupujúcemu sa u vlasovej kozmetiky a doplnkov dôrazne odporúča starostlivo čítať písomné informácie a zoznámiť sa so spôsobom používania.

 

VIII . 

Záruka , zodpovednosť za vady, spory

8.1 Záručná doba na vady dodaného tovaru začína plynúť odo dňa odovzdania tovaru kupujúcemu . Ak nie je pri dodaní tovaru stanovená dlhšia záručná doba , je záručná doba na dodaný tovar 24 mesiacov. Ak zistí kupujúci pri prevzatí tovaru vady, musí tieto skutočnosti oznámiť predávajúcemu vždy písomne doporučeným listom alebo elektronicky na emailovú adresu predávajúceho, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru

8.2 V prípade reklamácie vlasovej kozmetiky zabezpečuje predávajúci reklamáciu takým spôsobom , aby na strane kupujúceho nevznikli náklady spojené s vrátením produktu ( poštovné a balné ) . V prípade zaslania prípravku k reklamácii poštou bude predávajúci náklady na poštovné kupujúcemu kompenzovať . Pred uplatnením reklamácie formou odoslania lieku sa odporúča najprv kontaktovať predávajúceho na elektronickej adrese a dohodnúť si priebeh reklamácie tak , aby sa minimalizovali náklady na oboch stranách.

8.3 Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to , že predávaná vec je v zhode s kúpnou zmluvou , najmä , že je bez vád . Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie , že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované , predávajúcim , výrobcom alebo jeho zástupcom popisované , alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané , prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé , že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov , je v tomu zodpovedajúcom množstve , miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu , ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa .

8.4 V prípade , že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou , má kupujúci právo na to , aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve , a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci , alebo jej opravou ; nie je takýto postup možný , môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť . To neplatí , ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil .

8.5 V prípade tovaru zakúpeného podnikateľom sa takýto zmluvný vzťah spravuje zákonom 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom . V takomto prípade sa záruka neposkytuje a kupujúci nemá právo na odstúpenie od zmluvy v zmysle ustanovení týchto VOP.

8.6 Akékoľvek svoje práva a nároky si môžete voči nám uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Rovnako aj naše nároky voči Vám môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy. Sťažnosť môžete podať prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke:http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a čas, keďže Vaša sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez značných finančných výdavkov. V prípade akýchkoľvek problémov nás kontaktujte na ekonomika@binyapiholding.sk

IX .

Dozorný orgán

 

Slovenská obchodná inšpekcia

Adresa : Prievozská 32, 827 99  Bratislava 27

Tel: 451-2-58 27 21 64

e – mail: info@soi.sk

http://www.soi.sk

 

X.

Záverečné ustanovenia

 

10.1 . Tieto VOP sú platné a účinné dňom 11.04.2017

10.2 . Predávajúci je oprávnený tieto VOP meniť .

10.3 . Vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim sa vo veciach neupravených VOP riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky , najmä zákonom č 40 / 1964 Zb . a Občianskym zákonníkom.

 

> Formulár na odstúpenie od zmluvy


Získajte až 20% uvítaciu zľavu na naše produkty do konca novembra 2017. S použitim kupónu "beaver20", sa Vám zľava automaticky odpočíta z výšky Vášho nákupu :).
+ +

Design and Code by Slovaknet.eu