Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky
(ďalej len „VOP”)

I.
Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP”) upravujú zmluvný vzťah medzi predávajúcim a prevádzkujúcim svoj obchod na nižšie uvedenej internetovej adrese ako predávajúcim na strane jednej (ďalej len „predávajúci”) a fyzickou osobou spotrebiteľom, ako kupujúcim na strane druhej (ďalej len „kupujúci”), a to prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len „webové rozhranie”).
Predávajúcim je
HOLDING DENNISZ SADOGLU, s.r.o.
IČO: 50632582
DIČ: 2120404000
IČ DPH: SK2120404000
Spoločnosť sa stala platcom DPH dňom 04.05.2018.
Sídlo spoločnosti je: Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava – mestská časť Rača
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 116211/B
Konateľ spoločnosti: Mgr. Vladimír Krondiak
Adresa pre osobný odber: Turčianska 19, 821 09 Bratislava, Slovenská republika
Telefón : +421 948 944 176
Adresa internetového obchodu predávajúceho: www.beaverprofessional.sk (ďalej len „internetový obchod”)

1.2. Spotrebiteľskou zmluvou je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
1.3. Dodávateľ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
1.4. Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti v zmysle § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
1.5. Predmetom týchto VOP je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán, tj. predávajúceho a kupujúceho, vzniknutých na základe kúpnej zmluvy, uzatvorenej prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho (ďalej len „kúpna zmluva“).
1.6. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom, ktoré nie sú vyslovene upravené v týchto VOP a/alebo v zmluve uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
1.7. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a kúpnou zmluvou uzatvorenou medzi predávajúcim a kupujúcim, má prednosť text zmluvy s tým, že VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku.
1.8. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP a že s týmito VOP súhlasí.
1.9. Kupujúci berie na vedomie, že na účely úpravy jeho vzťahu k predávajúcemu sa za účinné považujú VOP v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky. Kópiu VOP dostane kupujúci ako prílohu potvrdenia objednávky na ním zadanú emailovú adresu. Predávajúci je oprávnený znenie VOP meniť či doplňovať akýmikoľvek zmenami, čím ale nie sú dotknuté práva a povinnosti, ktoré vznikli počas účinnosti predchádzajúceho znenia VOP.

II .
Kúpna zmluva – všeobecné ustanovenia

2.1. Predmetom kúpnej zmluvy je predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu. Pod tovarom sa rozumejú vlasová kozmetika, kozmetika, kozmetické doplnky a spoločne sa označujú pre účely týchto VOP ďalej len ako „tovar”.
2.2. Internetový obchod prevádzkovaný predávajúcim obsahuje tovar ponúkaný predávajúcim na predaj, a to vrátane uvedenia nasledujúcich informácií:
a) názov produktu;
b) fotografia produktu; môžu byť pritom použité aj fotografie, ktoré sa môžu líšiť napríklad vo farbe od balení produktu; pre posúdenie súladu produktu s konkrétnou ponukou je vždy rozhodujúci textový popis ponuky;
c) špecifikácia produktu podľa jeho povahy;
d) cena produktu – je vždy uvedená ako cena konečná vrátane DPH, pričom nezahŕňa náklady na dopravu tovaru k zákazníkovi, ak nie je v ponuke uvedené inak, pričom ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní;
2.3. Všetky ponuky predaja tovaru umiestnené vo webovom rozhraní obchodu sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.
2.4. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia iba v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.
2.5. Nákup tovaru môže kupujúci uskutočniť prostredníctvom svojho užívateľského rozhrania na základe registrácie do webového rozhrania alebo priamo bez registrácie.
2.6. Za účelom registrácie je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky požadované údaje a tieto údaje aktualizovať vždy pri ich zmene. Užívateľský účet každého kupujúceho je chránený užívateľským menom a heslom. Predávajúci si vyhradzuje právo užívateľský účet zrušiť kedykoľvek podľa vlastného uváženia. Registráciou kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom a obchodných oznámení na adresu elektronickej pošty kupujúceho.
2.7. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

III .
Uzavretie kúpnej zmluvy

3.1. Na účely objednania tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o :
a) objednávanom tovare, ktorý kupujúci vložil do elektronického nákupného košíka webového rozhrania,
b) spôsob úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a
c) informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru
(ďalej spoločne len ako „objednávka”).
3.2. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil a to i s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v používateľskom rozhraní, či v objednávke ( ďalej len „elektronická adresa kupujúceho”).
3.3. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru , výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne alebo telefonicky) pred uzatvorením kúpnej zmluvy.
3.4. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká prijatím potvrdenia prijatia objednávky kupujúcim (akceptáciou), pričom v prípade platby ceny za tovar v hotovosti v prevádzke predávajúceho podľa čl 4.1 a) VOP dôjde k prijatiu objednávky okamihom zaplatenia kúpnej ceny.
3.5. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy alebo z VOP.
3.6. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

IV .
Cena

4.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:
a) v hotovosti na adrese uvedenej v rámci objednávkového formulára tam, kde predávajúci umožňuje osobný odber;
b) bezhotovostne prostredníctvom platobného terminálu na adrese uvedenej v rámci objednávkového formulára tam, kde predávajúci umožňuje osobný odber;
c) bezhotovostne prevodom na bankový účet , ktorý predávajúci oznámi kupujúcemu v rámci procesu objednávky (ďalej len „účet predávajúceho”)
d) bezhotovostne prostredníctvom platobného systému;
e) bezhotovostne platobnou kartou online;
f) dobierkou tam, kde predávajúci umožňuje dopravu tovaru prostredníctvom oprávneného prepravcu.
4.2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené vyslovene inak, kúpnou cenou sa rozumie aj náklady spojené s dodaním tovaru.
4.3. V prípade platby v hotovosti, alebo bezhotovostne prostredníctvom platobného terminálu na adrese pre osobný odber, alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru.
4.4. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 48 hodín od odoslania objednávky. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade , keď kúpna cena nie je pripísaná v tejto lehote na jeho účet.
4.5. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby, ktorý je oznámený kupujúcemu v rámci procesu objednávky. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet podľa bodu 4.1 b).
4.6. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nemožno vzájomne kombinovať.
4.7. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty.
4.8. Tovar zostáva do úplného zaplatenia ceny tovaru a prípadných nákladov spojených s dodaním tovaru a riadneho prevzatia tovaru, majetkom predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru kupujúcim.

V.
Dodanie

5.1. Predávajúci sa zaväzuje vydať tovar kupujúcemu v nasledujúcich lehotách :
a) v prípade platby v hotovosti alebo bezhotovostne prostredníctvom platobného terminálu sa predávajúci zaväzuje vydať tovar kupujúcemu kedykoľvek po prijatí objednávky kupujúceho na adrese pre osobný odber v priebehu bežnej pracovnej doby, ktorá je uvedená v rámci informácií o predávajúcom  v objednávkovom rozhraní,
b) v prípade platby bezhotovostným spôsobom, tj prevodom na účet alebo prostredníctvom platobného systému alebo platobnou kartou, sa predávajúci zaväzuje vydať tovar kupujúcemu na adrese pre osobný odber , a to kedykoľvek v priebehu bežnej pracovnej doby , ktorá je uvedená v rámci informácií o predávajúcom v objednávkovom rozhraní, najskôr však po tom, čo bude kupujúcemu doručené oznámenie predávajúceho o prijatí ceny za tovar podľa článku 3.4 VOP,c) v prípade platby bezhotovostným spôsobom a zároveň v prípade, že tovar je doručovaný kupujúcemu prostredníctvom dopravcu, sa predávajúci zaväzuje odoslať tovar kupujúcemu v lehote najviac 48 hodín od prijatia úplnej úhrady ceny tovaru a prípadných nákladov spojených s dodaním tovaru tak, aby sa zabezpečilo jeho dodanie kupujúcemu najdlhšie v lehote 3 dní od prijatia úhrady, alebo kupujúcemu najdlhšie v lehote 3 dní od prijatia objednávky  oznámiť, že v tejto lehote nie je možné zásielku dodať. V prípade, že nedôjde v tomto odseku k vyššie uvedenej úhrade v lehote do 3 dní od prijatia objednávky, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.
5.2. Kupujúci sa zaväzuje poskytnúť potrebnú súčinnosť pri preprave, doručovaní a dodaní tovaru, najmä uviesť úplnú a správnu adresu a byť k dispozícii na prevzatie zásielky. Prípadné náklady, ktoré predávajúcemu vzniknú v dôsledku porušenia týchto povinností kupujúcim, nesie kupujúci.

VI .
Odstúpenie

6.1. V súlade s ustanovením § 8 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu doručené do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy je kupujúci povinný zaslať na adresu prevádzky predávajúceho, pričom všetky náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci (bod 1.1 VOP).
6.2. V prípade odstúpenia od zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší s tým, že kupujúci musí tovar vrátiť bez zbytočného odkladu predávajúcemu po odoslaní odstúpenia od zmluvy. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený nepoškodený a neopotrebovaný a v pôvodnom obale.
6.3. V lehote pätnástich (15) dní od vrátenia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený vykonať preskúmanie vráteného tovaru, najmä za účelom zistenia, či vrátený tovar nie je poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný. Ak tovar vrátený kupujúcim bude poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu tým vzniknutú. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
6.4. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu plnenia, ktoré poskytol predávajúcemu za odobraný tovar, a to do desiatich (10) dní od skončenia lehoty na preskúmanie tovaru, najneskôr však do tridsiatich (30) dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť kupujúcemu poskytnuté plnenie už pri vrátení tovaru.

VII .
Informačná služba, nežiaduce účinky

7.1. Predávajúci má v rámci svojich internetových stránok zriadenú požadovanú informačnú službu, ktorá slúži na poskytovanie poradenstva o vlasovej kozmetike, jej kvalite, používaní a zložení. Kontakty na informačnú službu predávajúceho sú uvedené v rámci internetového obchodu a sú uvedené aj v rámci objednávky, ktorej kópia je zasielaná na elektronickú adresu kupujúceho.
7.2. Kupujúcemu sa u vlasovej kozmetiky a doplnkov dôrazne odporúča starostlivo čítať písomné informácie a oboznámiť sa so spôsobom používania.

VIII .
Záruka, zodpovednosť za vady, spory

8.1. Záručná doba na vady dodaného tovaru začína plynúť odo dňa odovzdania tovaru kupujúcemu. Ak nie je pri dodaní tovaru stanovená dlhšia záručná doba, je záručná doba na dodaný tovar 24 mesiacov. Ak zistí kupujúci pri prevzatí tovaru vady, musí tieto skutočnosti oznámiť predávajúcemu vždy písomne doporučeným listom alebo elektronicky na emailovú adresu predávajúceho, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru.
8.2. V prípade reklamácie vlasovej kozmetiky zabezpečuje predávajúci reklamáciu takým spôsobom, aby na strane kupujúceho nevznikli náklady spojené s vrátením produktu ( poštovné a balné ). V prípade zaslania prípravku k reklamácii poštou bude predávajúci náklady na poštovné kupujúcemu kompenzovať. Pred uplatnením reklamácie formou odoslania produktu sa odporúča najprv kontaktovať predávajúceho na elektronickej adrese a dohodnúť si priebeh reklamácie tak, aby sa minimalizovali náklady na oboch stranách.
8.3. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je v zhode s kúpnou zmluvou, najmä, že je bez vád. Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tomu zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa .
8.4. V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.
8.5. V prípade tovaru zakúpeného podnikateľom sa takýto zmluvný vzťah spravuje zákonom 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom. V takomto prípade sa záruka neposkytuje a kupujúci nemá právo na odstúpenie od zmluvy v zmysle ustanovení týchto VOP.
8.6. Akékoľvek svoje práva a nároky si môžete voči nám uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Rovnako aj naše nároky voči Vám môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy. Sťažnosť môžete podať prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a čas, keďže Vaša sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez značných finančných výdavkov. V prípade akýchkoľvek problémov nás kontaktujte na objednavky@binyapiholding.sk.

X.
Dozorný orgán

Slovenská obchodná inšpekcia
Adresa : Prievozská 32, 827 99  Bratislava 27
Tel: 451-2-58 27 21 64
e – mail: info@soi.sk
http://www.soi.sk

XI.
Záverečné ustanovenia

11.1. Tieto VOP sú platné dňom 01.01.2018 a účinné dňom 04.05.2018.
11.2. Predávajúci je oprávnený tieto VOP jednostranne zmeniť.
11.3. Vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim sa vo veciach neupravených VOP riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č 40/1964 Zb. Občianskym zákonníkom.

> Formulár – odstúpenie od zmluvy